Outcome #5

Portfolio BalanceYearMarket ReturnWithdrawal AmountPortfolio Balance Market Return Year 1-18.0%0$1,000,000.00Market Return Year 2-6.0%1-18.0%$50,000.00$770,000.00Market Return Year 316.0%2-6.0%$51,500.00$672,300.00Market Return Year 422.0%316.0%$53,045.00$726,823.00Market Return Year 530.0%422.0%$54,636.35$832,087.71Market Return Year 6-12.0%530.0%$56,275.44$1,025,438.58Market Return Year 70.0%6-12.0%$57,963.70$844,422.25Market Return Year 814.0%70.0%$59,702.61$784,719.63Average Return Over 8 Years5.8%814.0%$61,493.69$833,086.699-18.0%$63,338.50$619,792.58Portfolio Balance$1,000,000.0010-6.0%$65,238.66$517,366.371116.0%$67,195.82$532,949.17Withdrawal Rate5.0%1222.0%$69,211.69$580,986.291330.0%$71,288.04$683,994.13Inflation Rate3.0%14-12.0%$73,426.69$528,488.15150.0%$75,629.49$452,858.671614.0%$77,898.37$438,360.5117-18.0%$80,235.32$279,220.2918-6.0%$82,642.38$179,824.691916.0%$85,121.65$123,474.992022.0%$87,675.30$62,964.192130.0%$81,853.45$0.0022-12.0%$0.00$0.00230.0%$0.00$0.002414.0%$0.00$0.0025-18.0%$0.00$0.0026-6.0%$0.00$0.002716.0%$0.00$0.002822.0%$0.00$0.002930.0%$0.00$0.0030-12.0%$0.00$0.00310.0%$0.00$0.003214.0%$0.00$0.00

Read More

Outcome #4

Portfolio BalanceYearMarket ReturnWithdrawal AmountPortfolio Balance Market Return Year 1-18.0%0$1,000,000.00Market Return Year 2-6.0%1-18.0%$50,000.00$770,000.00Market Return Year 316.0%2-6.0%$51,500.00$672,300.00Market Return Year 422.0%316.0%$53,045.00$726,823.00Market Return Year 530.0%422.0%$54,636.35$832,087.71Market Return Year 6-12.0%530.0%$56,275.44$1,025,438.58Market Return Year 70.0%6-12.0%$57,963.70$844,422.25Market Return Year 814.0%70.0%$59,702.61$784,719.63Average Return Over 8 Years5.8%814.0%$61,493.69$833,086.699-18.0%$63,338.50$619,792.58Portfolio Balance$1,000,000.0010-6.0%$65,238.66$517,366.371116.0%$67,195.82$532,949.17Withdrawal Rate5.0%1222.0%$69,211.69$580,986.291330.0%$71,288.04$683,994.13Inflation Rate3.0%14-12.0%$73,426.69$528,488.15150.0%$75,629.49$452,858.671614.0%$77,898.37$438,360.5117-18.0%$80,235.32$279,220.2918-6.0%$82,642.38$179,824.691916.0%$85,121.65$123,474.992022.0%$87,675.30$62,964.192130.0%$81,853.45$0.0022-12.0%$0.00$0.00230.0%$0.00$0.002414.0%$0.00$0.0025-18.0%$0.00$0.0026-6.0%$0.00$0.002716.0%$0.00$0.002822.0%$0.00$0.002930.0%$0.00$0.0030-12.0%$0.00$0.00310.0%$0.00$0.003214.0%$0.00$0.00

Read More

Outcome #3

Portfolio BalanceYearMarket ReturnWithdrawal AmountPortfolio Balance Market Return Year 1-18.0%0$1,000,000.00Market Return Year 2-6.0%1-18.0%$50,000.00$770,000.00Market Return Year 316.0%2-6.0%$51,500.00$672,300.00Market Return Year 422.0%316.0%$53,045.00$726,823.00Market Return Year 530.0%422.0%$54,636.35$832,087.71Market Return Year 6-12.0%530.0%$56,275.44$1,025,438.58Market Return Year 70.0%6-12.0%$57,963.70$844,422.25Market Return Year 814.0%70.0%$59,702.61$784,719.63Average Return Over 8 Years5.8%814.0%$61,493.69$833,086.699-18.0%$63,338.50$619,792.58Portfolio Balance$1,000,000.0010-6.0%$65,238.66$517,366.371116.0%$67,195.82$532,949.17Withdrawal Rate5.0%1222.0%$69,211.69$580,986.291330.0%$71,288.04$683,994.13Inflation Rate3.0%14-12.0%$73,426.69$528,488.15150.0%$75,629.49$452,858.671614.0%$77,898.37$438,360.5117-18.0%$80,235.32$279,220.2918-6.0%$82,642.38$179,824.691916.0%$85,121.65$123,474.992022.0%$87,675.30$62,964.192130.0%$81,853.45$0.0022-12.0%$0.00$0.00230.0%$0.00$0.002414.0%$0.00$0.0025-18.0%$0.00$0.0026-6.0%$0.00$0.002716.0%$0.00$0.002822.0%$0.00$0.002930.0%$0.00$0.0030-12.0%$0.00$0.00310.0%$0.00$0.003214.0%$0.00$0.00

Read More

Outcome #2

Portfolio BalanceYearMarket ReturnWithdrawal AmountPortfolio Balance Market Return Year 1-18.0%0$1,000,000.00Market Return Year 2-6.0%1-18.0%$50,000.00$770,000.00Market Return Year 316.0%2-6.0%$51,500.00$672,300.00Market Return Year 422.0%316.0%$53,045.00$726,823.00Market Return Year 530.0%422.0%$54,636.35$832,087.71Market Return Year 6-12.0%530.0%$56,275.44$1,025,438.58Market Return Year 70.0%6-12.0%$57,963.70$844,422.25Market Return Year 814.0%70.0%$59,702.61$784,719.63Average Return Over 8 Years5.8%814.0%$61,493.69$833,086.699-18.0%$63,338.50$619,792.58Portfolio Balance$1,000,000.0010-6.0%$65,238.66$517,366.371116.0%$67,195.82$532,949.17Withdrawal Rate5.0%1222.0%$69,211.69$580,986.291330.0%$71,288.04$683,994.13Inflation Rate3.0%14-12.0%$73,426.69$528,488.15150.0%$75,629.49$452,858.671614.0%$77,898.37$438,360.5117-18.0%$80,235.32$279,220.2918-6.0%$82,642.38$179,824.691916.0%$85,121.65$123,474.992022.0%$87,675.30$62,964.192130.0%$81,853.45$0.0022-12.0%$0.00$0.00230.0%$0.00$0.002414.0%$0.00$0.0025-18.0%$0.00$0.0026-6.0%$0.00$0.002716.0%$0.00$0.002822.0%$0.00$0.002930.0%$0.00$0.0030-12.0%$0.00$0.00310.0%$0.00$0.003214.0%$0.00$0.00

Read More

Outcome #1

Portfolio BalanceYearMarket ReturnWithdrawal AmountPortfolio Balance Market Return Year 1-18.0%0$1,000,000.00Market Return Year 2-6.0%1-18.0%$50,000.00$770,000.00Market Return Year 316.0%2-6.0%$51,500.00$672,300.00Market Return Year 422.0%316.0%$53,045.00$726,823.00Market Return Year 530.0%422.0%$54,636.35$832,087.71Market Return Year 6-12.0%530.0%$56,275.44$1,025,438.58Market Return Year 70.0%6-12.0%$57,963.70$844,422.25Market Return Year 814.0%70.0%$59,702.61$784,719.63Average Return Over 8 Years5.8%814.0%$61,493.69$833,086.699-18.0%$63,338.50$619,792.58Portfolio Balance$1,000,000.0010-6.0%$65,238.66$517,366.371116.0%$67,195.82$532,949.17Withdrawal Rate5.0%1222.0%$69,211.69$580,986.291330.0%$71,288.04$683,994.13Inflation Rate3.0%14-12.0%$73,426.69$528,488.15150.0%$75,629.49$452,858.671614.0%$77,898.37$438,360.5117-18.0%$80,235.32$279,220.2918-6.0%$82,642.38$179,824.691916.0%$85,121.65$123,474.992022.0%$87,675.30$62,964.192130.0%$81,853.45$0.0022-12.0%$0.00$0.00230.0%$0.00$0.002414.0%$0.00$0.0025-18.0%$0.00$0.0026-6.0%$0.00$0.002716.0%$0.00$0.002822.0%$0.00$0.002930.0%$0.00$0.0030-12.0%$0.00$0.00310.0%$0.00$0.003214.0%$0.00$0.00

Read More